SSSH

PočetnaProjekti

Projekti

Zajedno smo jači

Projekt „Zajedno smo jači“ sustavnim će pristupom, temeljenim na analizi potreba i participativnoj provedbi aktivnosti, doprinijeti dugoročno održivom jačanju kapaciteta SSSH i udruženih sindikata za socijalni dijalog, unapređenjem tijeka informacija i koordinacije aktivnosti među različitim razinama sindikalnog djelovanja, kao i sposobnosti predstavljanja mladih radnika.

U sklopu projekta bit će analizirani poslovi sindikalnih predstavnika i stručnjaka na različitim funkcijama i razinama, te definirane kompetencije potrebne za učinkovito obavljanje pojedinih funkcija (sindikalni povjerenik, član radničkog vijeća, povjerenik radnika za zaštitu na radu, regionalni povjerenik sindikata, član tijela sindikata). Na osnovi definiranih kompetencija, bit će razvijen i proveden niz programa osposobljavanja koji će rezultirati unapređenjem ključnih kompetencija sindikalnih predstavnika, stručnjaka i vodstva.

Projekt će rezultirati unapređenjem dvosmjernog tijeka informacija i koordinacije aktivnosti između sindikalnih predstavnika u podružnicama, sindikata i središnjice, putem definiranja plana interne komunikacije, razvoja internetske platforme (aplikacije) za dvosmjerni prijenos informacija i regionalnih rasprava. Projekt će doprinijeti sposobnosti SSSH i udruženih sindikata za predstavljanje mladih radnika, kroz poticanje aktivizma mladih članova, jačanje svijesti o potrebi prilagođavanja sindikalnog djelovanja mladima, te jačanje sposobnosti izravnog komuniciranja s mladim radnicima i razumijevanja njihovih potreba.

Nositelj projekta je Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH), dok kao partneri u provedbi projekta sudjeluju Sindikat trgovine Hrvatske (STH), Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske (EKN), Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH), Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS) i Mreža mladih Hrvatske (MMH).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.497.833,92 kuna, od čega je 85 posto financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt traje 18 mjeseci, a provodi se u razdoblju od 4. listopada 2018. do 3. srpnja 2020. godine.

Više informacija o fondovima Europske unije potrazite na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Kontakt:
Darko Šeperić, voditelj projekta
darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 026
 

EDUCA - Novi sustav sindikalnog osposobljavanja

Cilj projekta EDUCA – Novi sustav sindikalnog osposobljavanje je uspostava novog jedinstvenog sustava edukacije sindikalnih i radničkih predstavnika na razini SSSH u svrhu povećanja kapaciteta sindikata za socijalni dijalog. Uspostava novog sustava značajno će pridonijeti kvaliteti sindikalnog osposobljavanja, uključujući pomicanje težišta s prenošenja informacija prema razvoju vještina potrebnih za učinkovito obavljanje funkcija sindikalnih i radničkih predstavnika (sindikalni povjerenici, članovi sindikalnih povjereništava, članovi radničkih vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, predstavnici radnika u organu poslodavca).

U sklopu projektnih aktivnosti bit će definirana struktura i model funkcioniranja novog jedinstvenog sustava sindikalne edukacije te izrađen katalog seminara koji će svojim temama pokriti sva ključna područja na kojima je edukacija potrebna. U drugoj fazi projekata, grupa od 20 izabranih predavača iz redova SSSH i udruženih sindikata (po 2 za svaki od pripremljenih seminara) proći će intenzivnu obuku iz metodologije obrazovanja odraslih, odnosno tzv. trening trenera te će svaki predavački par provesti po jedan od pripremljenih seminara (ukupno 10 seminara s po 20 sudionika). Za izvedbu 10 seminara iz najvažnijih tema bit će pripremljen i priručnik o metodologiji sindikalnog osposobljavanja kao i materijali za predavače i polaznike.

U svrhu osiguranja infrastrukture za kasnije funkcioniranje novog sustava edukacije bit će renovirana i opremljena dvorana za seminare u Radničkom domu, izrađen novi dio na postojećoj internetskoj stranici SSSH posvećen edukaciji te napravljena kompjutorska baza podataka za praćenje funkcioniranja sustava sindikalne edukacije (evidencija rada trenera, provedenih seminara, polaznika i rezultata evaluacije). Projekt će završiti međunarodnom konferencijom o društvenoj ulozi sindikalnog osposobljavanja na kojoj će javnosti i zainteresiranim dionicima biti predstavljeni svi rezultati projekta.

Nositelj projektnih aktivnosti je Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH) dok su partneri u provedbi projekta Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS), Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH), Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske (EKN) i Sindikat trgovine Hrvatske (STH). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.797.282,11 kn te je u potpunosti financirana od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 12 mjeseci, a provodi se u razdoblju od 27. srpnja 2015. do 26. srpnja 2016. godine.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, kao i stranici Operativnog programa „Razvoja ljudskih potencijala“, www.ljudskipotencijali.hr.

Kontakt:
Darko Šeperić, voditelj projekta
darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 024

Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju

Cilj projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ jest pridonijeti učinkovitosti i održivosti socijalnog dijaloga u Hrvatskoj. Specifični cilj projekta je povećati kapacitete socijalnih partnera za bipartitni (i tripartitni) socijalni dijalog kroz uspostavu sustava praćenja i analize sadržaja kolektivnih ugovora, kao i unapređenje partnerstva između sindikata i organizacija poslodavaca.

U sklopu projektnih aktivnosti, bit će izrađena baza kolektivnih ugovora, u koju će biti uneseno najmanje 300 kolektivnih ugovora čiji su potpisnici sindikati udruženi u SSSH i/ili poslodavci članovi HUP-a. Baza će omogućiti praćenje i analizu sadržaja kolektivnih ugovora, te će predstavljati osnovu za ostale projektne aktivnosti, koje uključuju komparativnu analizu trendova u kolektivnom pregovaranju u Hrvatskoj i drugim zemljama članicama EU, izradu praktičnog priručnika za sudionike kolektivnog pregovaranja, edukaciju sindikalnih i poslodavačkih stručnjaka za ažuriranje i korištenje baze, tri bipartitne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju u sektorima turizma, graditeljstva i metalne industrije, te četiri regionalne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju za sindikalne povjerenike i predstavnike individualnih poslodavaca. Projekt će završiti finalnom konferencijom posvećenom kolektivnom pregovaranju. Bit će izrađena i internetska stranica projekta, putem koje će se pristupati bazi kolektivnih ugovora, te na kojoj će biti javno dostupni svi ostali materijali izrađeni u sklopu projekta, kao i drugi prikupljeni materijali na temu kolektivnog pregovaranja.

Nositelj projektnih aktivnosti je Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH), dok su partneri u provedbi projekta Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) te tri granska sindikata udružena u SSSH, Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS). Ukupna vrijednost projekta iznosi 110.996,45 EUR, a 90% navedene vrijednosti bit će sufinancirano od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 12 mjeseci, a provodi se u razdoblju od 1. studenog 2014. do 31. listopada 2015. godine.

Više podataka o projektu, kao i samu bazu kolektivnih ugovora, možete pronaći na www.kolektivni-ugovori.info.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, kao i stranici Operativnog programa „Razvoja ljudskih potencijala“, www.ljudskipotencijali.hr.

Kontakt:
Darko Šeperić, koordinator projekta
darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 024

Jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj

Glavni cilj projekta je jačanje i promicanje tripartitnog socijalnog dijaloga na svim razinama, te jačanje njegove učinkovitosti i održivosti kroz, među ostalim, jačanje kapaciteta socijalnih partnera.

Planirane aktivnosti projekta uključuju uvodnu konferenciju na visokoj razini s ciljem analize sadašnjeg tripartitnog socijalnog dijaloga, identifikacije problema, utvrđivanja prioriteta i novih pravila i načina rada te predstavljanja norveških iskustva; studijski posjet Norveškoj s ciljem upoznavanja s norveškim modelom i učincima tripartitnih odnosa na gospodarsku i socijalnu situaciju; nacionalnu tripartitnu konferenciju i radionicu s ciljem analize rada nacionalnog i županijskih GSV-ova i utvrđivanje prioriteta, te trening o ključnim kompetencijama za aktivno i učinkovito sudjelovanje u tripartitnom dijalogu i donošenju odluka. Projekt završava održavanjem završne konferencije na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta kao i izrađene publikacije, provedena evaluacija i definirani prioriteti za daljnji rad i suradnju. U okviru projekta bit će izrađena posebna internetska stranica za potrebe GSV-a, praktični priručnik o tripartitnom socijalnom dijalogu i finalna publikacija, kao i drugi promotivni materijali.

Nositelj projekta je hrvatsko Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (MRMS), a partneri u provedbi su Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), te Norveška konfederacija sindikata (LO), Norveška udruga poslodavaca (NHO), uz sudjelovanje norveškog Ministarstva rada i Instituta za tržište rada Fafo.

Projekt ukupne vrijednosti 110.000 eura provodi se uz potporu norveških darovnica, a rezultat je provedbe Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o provedbi financijskog mehanizma za razdoblje 2009.-2014., potpisanog 24. travnja 2014. godine, te financiranog u okviru programskog područja „Dostojanstveni rad i tripartitni dijalog“. Projekt je osmišljen i odobren zahvaljujući angažmanu SSSH, koji je bio inicijator i idejni začetnik projekta.

Provedba je započela u rujnu 2014. a završetak se planira na jesen 2015. godine.

 

 

 

 

Kontakt:
Dijana Šobota, koordinatorica projekta za SSSH
dijana.sobota@sssh.hr, 01 46 55 128

BATOS – Bipartizam kao alat uspjeha

Cilj projekta „BATOS – Bipartizam kao alat uspjeha“ jest pridonijeti jačanju kvalitete autonomnog bipartitnog dijaloga u Republici Hrvatskoj, kroz omogućavanje stalnih bipartitnih konzultacija između socijalnih partnera, te jačanje znanja i kapaciteta socijalnih partnera za učinkoviti bipartitni dijalog, s posebnim naglaskom na socijalni dijalog na europskoj razini i proces provedbe europskih autonomnih okvirnih sporazuma.

U sklopu projektnih aktivnosti bit će razvijen novi model bipartitnog socijalnog partnerstva, uključujući potpisivanje sporazuma o bipartitnoj suradnji između HUP-a i SSSH, formiranje stalnog bipartitnog tijela i uspostavljanje prakse redovnih konzultacija i suradnje na operativnoj razini. Također, bit će održan niz treninga za predstavnike socijalnih partnera na regionalnoj razini o temama vezanim uz europski socijalni dijalog i provedbu europskih okvirnih sporazuma, dok će u svrhu podizanja svijest o učincima i mehanizmima socijalnog dijaloga biti proveden niz diseminacijskih aktivnosti, uključujući dvije nacionalne konferencije, održavanje konferencija za medije, te objavljivanje niza drugih informativnih i promotivnih materijala.

Nositelj projekta je Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), a partneri u provedbi su Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH) i Udruženje poslodavaca Slovenije (ZDS). Pridruženi partneri projekta su Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), te tri granska sindikata udružena u SSSH, Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH). Ukupna vrijednost projekta iznosi 111.101,19 eura, a 90% navedenog iznosa financirano je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi tijekom 12 mjeseci, od 28. listopada 2014. do 27. listopada 2015. g.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, kao i stranici Operativnog programa „Razvoja ljudskih potencijala“, www.ljudskipotencijali.hr.

Kontakt:
Darko Šeperić, koordinator projekta za SSSH
darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 024

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom