SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiNacionalne aktivnostiNovi neoporezivi primitci radnika

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Novi neoporezivi primitci radnika

Zagreb, 2. rujna 2019. (sssh/rrif.hr) - S 1. rujnom 2019. na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 80/19.) kojim se povećava  visina dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu s dosadašnjih 170,00 kn (85,00 kn za ½ dnevnice) na 200,00 kn (100,00 kn za ½ dnevnice).

Osim toga, Pravilnikom se uvode novi neoporezivi primitci koje poslodavci mogu isplatiti / omogućiti svojim radnicima, i to:

  • naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima Ministarstva turizma do 2.500,00 kn godišnje
  • troškovi prehrane radnika:
    - do 5.000,00 godišnje kao paušalna naknada ili
    - do 12.000,00 kn godišnje na temelju vjerodostojne dokumentacije (računa koji glase na poslodavca i koji su podmireni bezgotovinskim putem) za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca, ili troška pripreme obroka u restoranu (prostoru) poslodavca
  • troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca do visine stvarnih izdataka
  • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka.

O primjeni Pravilnika izdana je uputa koja se nalazi na: porezna-uprava.hr

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom