SSSH

PočetnaVijestiMeđunarodne aktivnostiSindikati zahtijevaju europsku direktivu o pravednim plaćama

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Sindikati zahtijevaju europsku direktivu o pravednim plaćama

Sindikati članovi Europske konfederacije sindikata (ETUC), koji predstavljaju 45 milijuna radnika, velikom većinom odlučili su od Europske unije zahtijevati usvajanje direktive kojom bi utjecala na pravedne minimalne plaće i poticanje kolektivnog pregovaranja.

Nakon dugačke i otvorene rasprave 85 posto članova ETUC-a izjasnilo se u korist europske direktive o minimalnim plaćama i kolektivnom pregovaranju. SSSH je također glasao za ovaj prijedlog.

U glasanju je sudjelovalo 87 nacionalnih sindikalnih središnjica iz cijele Europe, te deset europskih granskih udruženja sindikata.

Početkom ove godine Europska komisija pokrenula je konzultacije sa sindikatima i udrugama poslodavaca o tome kako osigurati pravednu minimalnu plaću za sve radnike u Europskoj uniji.
Pandemija koronavirusa i njezin utjecaj na ekonomiju, radna mjesta i prihode radnika dodatno su povećali važnost ove teme.

Iako Ugovor o Europskoj uniji ne dozvoljava utjecaj EU na određivanje razine plaća, on EU ne sprečava da poduzme korake s ciljem osiguranja pravednih minimalnih plaća, suzbijanja izrabljivačkih uvjeta rada i poticanja kolektivnog pregovaranja. Upravo bi to, prema mišljenju europskih sindikata, trebali biti ciljevi nove okvirne direktive.

Zašto je važno donijeti europsku direktivu?

Tijekom proteklih desetak godina znatno se smanjio broj europskih radnika koji su pokriveni kolektivnim ugovorima.

U većini država članica (čak 22 od 27) smanjenje pokrivenosti kolektivnim ugovorima bilo je rezultat namjernih politika, provedenih uz potporu Europske komisije.

Istodobno, od 2010. do 2019. g. u većini članica EU plaće su rasle manje nego produktivnost rada. Kao rezultat, radnici u dvije trećine država članica danas dobivaju manji dio nacionalnog BDP-a kroz plaće nego što je to bio slučaj prije deset godina.

Povećanje minimalnih plaća i poticanje kolektivnog pregovaranja važni su i za ekonomski oporavak, budući da rast europskog gospodarstva, ponajprije, ovisi o rastu plaća i domaće potražnje. Više minimalne plaće ubrzat će oporavak od recesije uzrokovane pandemijom.

Rast minimalnih plaća i poticanje kolektivnog pregovaranja važni su i za smanjivanje jaza u plaćama između starih i novih članica EU, koji se smanjivao do 2008. g., ali se otada to smanjivanje bitno usporilo.

Što traže sindikati?

Europska konfederacija sindikata zahtijeva usvajanje okvirne direktive s ciljem:

  •  zaustavljanja praksi nepravedno niskih minimalnih plaća propisivanjem da države članice ne mogu odrediti minimalnu plaću nižu od 60 posto medijalne plaće niti nižu od 50 posto prosječne plaće,
  • zaustavljanja nepravednih praksi umanjivanja minimalnih plaća ili isključivanja određenih skupina radnika iz prava na minimalnu plaću,
  • zaustavljanja praksi suzbijanja sindikata i sindikalnog rada od strane poslodavaca, uključujući obavezu država članica da sa socijalnim partnerima dogovore akcijski plan za promicanje kolektivnog pregovaranja, te da sindikatima zajamče pristup radnim mjestima,
  • zaustavljanja državnog poticanja natjecanja u smanjivanju plaća usvajanjem pravila javne nabave koja će automatski isključivati ponuđače koji odbijaju kolektivno pregovarati ili poštivati kolektivne ugovore.


Socijalni partneri moraju biti izravno uključeni u provedbu ovih načela na europskoj i nacionalnoj razini.

SSSH je danas predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ministru rada i hrvatskim članicama Odbora za zapošljavanje i Odbora za socijalnu politiku Vijeća EU uputio dopis sa svojim stajalištima i zahtjevom za podrškom donošenju okvirne direktive o minimalnoj plaći. 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom