Prijava na newsletter:

Suglasan sam s obradom mojih osobnih podataka u isključivu svrhu primanja newslettera SSSH, a u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“,br. 42/2018.) i u skladu s načelima i procedurama propisanima Uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.