SSSH

PočetnaPodručja radaMeđunarodna suradnjaEuropska konfederacija sindikata

Europska konfederacija sindikata

Europska konfederacija sindikata (ETUC/EKS) krovna je organizacija sindikata na europskoj razini, osnovana 1973. godine radi promicanja interesa radnika na europskog razini i zastupanja njihovih interesa u institucijama Europske Unije. EKS danas okuplja 84 nacionalne sindikalne središnjice (uključujući i SSSH) iz 36 europskih država te 12 industrijskih federacija, jednu pridruženu članicu i četiri članice u statusu promatrača, ukupno predstavljajući više od 60 milijuna članova. Cilj Europske konfederacije sindikata je Europska Unija sa snažnom socijalnom dimenzijom koja štiti blagostanje svih svojih građana.

Savez samostalnih sindikata Hrvatska prva je sindikalna središnjica iz Republike Hrvatske koja je postala punopravnom članicom Europske konfederacije sindikata. SSSH je u članstvo EKS-a primljen u listopadu 1998. u promatračkom statusu, a kao punopravni član u lipnju 2004. godine. Od 17 sindikata udruženih u SSSH, sedam ih je udruženo u europske industrijske federacije.

Pod pokroviteljstvom EKS-a djeluju i Vijeće europskog strukovnog i menadžerskog osoblja (EUROCADRES) i Europski savez umirovljenika i starijih osoba (FERPA). EKS također koordinira aktivnosti 44 međuregionalna sindikalna vijeća (IRTUC) koji organiziraju suradnju između sindikata na prekograničnoj razini, a među kojima su i MRS Italija-Hrvatska (Friuli-Venezia-Giulia-Veneto-JI Hrvatska) te MRA Hrvatska-Slovenija-Mađarska.

EKS je jedan od europskih socijalnih partnera i kao takav priznat je od Europske Unije, Vijeća Europe i EFTA-e kao jedina reprezentativna međusektorska sindikalna organizacija na europskoj razini. EKS vodi industrijske odnose s poslodavcima na razini EU kroz europski socijalni dijalog. Bipartitni europski socijalni dijalog između EKS-a i poslodavaca pokrenut je 1985. godine na inicijativu tadašnjeg predsjednika Europske komisije Jacquesa Delorsa.

Ugovorom iz Maastrichta, koji je stupio na snagu 1993. godine, priznato je pravo socijalnih partnera na sklapanje obvezujućih okvirnih sporazuma na razini Europske Unije, koji nakon sklapanja pretaču u direktive, ili ih partneri na europskoj i nacionalnoj razini provode „autonomno“. Od 1985. g. osnovani su sektorski odbori za socijalni dijalog u 35 različita industrijska sektora. Europski socijalni partneri usvojili su više od 40 međuindustrijskih i gotovo 500 sektorskih zajedničkih tekstova. EKS također podržava pravo radnika na informacije i na utjecanje na politiku i odlučivanje u poduzećima koja djeluju u više od jedne države članice EU, primjerice kroz europska radnička vijeća i postupke informiranja i savjetovanja.

U sklopu EKS-a djeluje Europski sindikalni institut (ETUI), koji je nastao 2005. g. spajanjem prijašnja tri stručna centra EKS-a (ETUI, ETUCO i TUTB). Današnji ETUI ima tri odjela: odjel za obrazovanje, odjel za istraživanje i odjel za zaštitu na radu. Odjel za istraživanje istražuje socijalno-gospodarska pitanja i radne odnose, te osigurava poveznicu između europskih sindikata i akademske zajednice. On provodi i promiče nezavisna istraživanja o pitanjima od strateške važnosti za svijet rada. Također je povezan sa istraživačkim centrima u nekoliko europskih zemalja. Odjel za obrazovanje osigurava EKS-u i udruženim organizacijama usluge obrazovanja i osposobljavanja na europskoj razini, te koordinira obrazovne aktivnosti za europske sindikalne dužnosnike i predstavnike. To im daje mogućnost učenja, razvijanja novih vještina, razmjenu europskih sindikalnih vrijednosti i prihvaćanja europske perspektive o trenutačnim sindikalnim pitanjima. Odjel za zaštitu zdravlja na radu promiče visoku razinu zaštite zdravlja na radu na radnome mjestu u Europi. On nadgleda izradu, usklađivanje i primjenu europskoga zakonodavstva iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja.

Agencija za socijalni razvoj (SDA) je neprofitna organizacija koju je osnovala Europska konfederacija sindikata 2004. g. radi promicanja europske socijalne dimenzije u svijetu. Njezine zadaće su promicanje europskoga socijalnog dijaloga, sudjelovanje i provođenje posebnih projekata na socijalnom području, razmjena dobrih praksi i savjetovanje predstavnika radnika u europskim poduzećima i u Europskim radničkim vijećima. U sklopu agencije djeluje i informativna točka (Infopoint), koja ponajprije pomože pri izradi projekata financiranih iz proračuna Europske Unije.   

EKS svoju politiku utvrđuje na potpuno neovisan način na Kongresu i Izvršnom odboru. Kongres EKS-a održava se svake četiri godine i najviše je tijelo EKS-a. Njegov je zadatak odrediti opću politiku organizacije. On uključuje delegate iz svih nacionalnih središnjica, Europskih industrijskih federacija i Odbora žena. Kongres izabire članove Izvršnog odbora, predsjednika, glavnog tajnika, dva zamjenika glavnog tajnika i četiri konfederalna tajnika.

Izvršni odbor EKS-a sastaje se četiri puta godišnje, a u njemu su zastupljene sve udružene organizacije.Ako je potrebno, odluke se mogu donijeti kvalificiranom dvotrećinskom većinom. Izvršni odbor usuglašava aktivnosti kojima se daje potpora zajedničkim sindikalnim zahtjevima i stajalištima. On također odlučuje o sastavu i mandatu delegacija koje sudjeluju u pregovorima s europskim organizacijama poslodavaca te ocjenjuje njihove rezultate. Upravno vijeće sastaje se osam puta godišnje i odlučuje o aktivnostima koje će se provesti kako bi se primijenile politike koje je usvojio Izvršni odbor.

Tajništvo EKS-a odgovorno je za dnevne aktivnosti i za odnose s europskim institucijama i poslodavcima, planiranje i preporuke za sindikalno djelovanje kao i za unutarnje funkcioniranje EKS-a.

Osoblje ETUC-a

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom