SSSH

PočetnaPodručja radaMeđunarodna suradnjaForum sindikata jugoistočne Europe

Forum sindikata jugoistočne Europe

Forum sindikata jugoistočne Europe počeo je s radom 1999. godine, kao Forum sindikata Balkana Europske konfederacije sindikata, kako bi se uključio u rad Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu i radio na stvaranju učinkovite socijalne dimenzije politika ekonomskih i socijalnih reformi u jugoistočnoj Europi. Forum sindikata Balkana EKS-a, zajedno s MOR-om, Vijećem Europe i Međunarodnom organizacijom poslodavaca (IOE) bio je jedan od osnivača Inicijative za socijalnu koheziju Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu. Forum sindikata jugoistočne Europe nastavlja dograđivati postignuća i iskustva Foruma sindikata Balkana EKS i raditi na daljnjem razvoju socijalne dimenzije procesa stabilizacije i pridruživanja i pristupanja Europskoj uniji u regiji, u skladu s MOR-ovim pristupom „dostojanstvenog rada“ i europskim socijalnim modelom. Članovi Foruma za krajnji cilj imaju odnose na području rada koji bi počivali na dogovoru i poštivanju za sve aktere socijalnoga dijaloga u cijeloj regiji. 

Forum sindikata jugoistočne Europe je mreža organizacija zainteresiranih za postizanje zajedničkih stavova i aktivnosti u svjetlu izgradnje regionalne politike i pristupanja EU. Sve nacionalne sindikalne organizacije koje se prepoznaju kao istinski i reprezentativni sindikati, spremne pridonijeti izgradnji politike i praktičnim aktivnostima, kandidati su za članstvo u Forumu. 

EKS i Paneuropsko regionalno vijeće imaju svoje predstavnike u Forumu sindikata jugoistočne Europe. Forum se sastaje najmanje jedanput godišnje na najvišoj razini. Ured PERC-a u Sarajevu pruža organizacijsku/tehničku koordinaciju rada Foruma i komunikaciju s Regionalnim vijećem za suradnju - RCC.  

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom