SSSH

PočetnaPodručja radaRadno pravo

Radno pravo

Radno pravo, koje osim Zakona o radu obuhvaća i niz drugih propisa, jedno je od najvažnijih područja sindikalnoga rada, kako u socijalnom dijalogu i drugim oblicima pritiska prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, tako i u svakodnevnom radu s članovima sindikata kojima pružamo pomoć u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, uključujući i zastupanje u sporovima s poslodavcem.
Hrvatski Zakon o radu usvojen je 1995. g. (na snazi od 1.1.1996. g.), a od tada je u više navrata doživio izmjene i dopune. Najznačajnija izmjena dogodila se 2009. g., kada je usvojen novi Zakon o radu (na snazi od 1.1.2010. g.), usklađen s pravnom stečevinom Europske Unije. Tekst Zakona o radu, kao i ostale propise iz područja radnog prava, možete pronaći u rubrici Radno zakonodavstvo, a sažeti prikaz najznačajnijih prava radnika prema Zakonu o radu nalazi se u rubrici Radnička prava.
Pravnici SSSH prate i analiziraju primjenu Zakona o radu i drugih propisa, uključujući i sudsku praksu, kao i različite prijedloge za izmjenama ZOR-a i ostalih propisa koji dolaze od vlade i poslodavaca. Među glavne ciljeve našega djelovanja ubraja se borba protiv snižavanja postojeće razine radničkih prava, kao i pronalaženje, ako je moguće u dijalogu s poslodavcima i vladom, zakonskih rješenja koja će poboljšati prava radnika u Hrvatskoj, odnosno omogućiti učinkovitije ostvarivanje postojećih prava u praksi.
Iako zakonodavstvo RH jamči radnicima zaštitu niza radničkih prava, mnoga od njih svakodnevno se krše u praksi. U Hrvatskoj se danas radnici vrlo često ne odlučuju za zaštitu svojih prava pred sudom, zbog dugog trajanja postupka (uključujući i česte odlaske prekršajnih postupaka u zastaru), kao i problema s provođenjem sudskih odluka u praksi (zbog dugotrajnosti postupka, nerijetko se događa da poslodavac završi u stečaju i prestane postojati prije pravomoćne sudske odluke). Učinkovita zaštita zakonom zajamčenih prava, pa tako i onih iz radnog odnosa, nemoguća je bez djelotvornog i neovisnog pravosuđa. Stoga je jedno od temeljnih načela našega djelovanja zalaganje za državu prava za sve građane, dosljednu primjenu zakona i trajanje sudskih sporova u razumnom roku. SSSH se također zalaže za uvođenje specijaliziranih radnih sudova, odnosno sudaca koji bi rješavali samo radne sporove. Taj smo cilj djelomično uspjeli ostvariti ustanovljenjem Općinskog radnog suda u Zagrebu, koji je počeo s radom 1.1.2012. g., iako zasad nema naznaka za otvaranjem radnih sudova u drugim dijelovima Hrvatske.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom