SSSH

PočetnaPodručja radaSocijalni dijalogGospodarsko-socijalno vijeće

Gospodarsko-socijalno vijeće

Tripartitni socijalni dijalog u Hrvatskoj je institucionaliziran kroz gospodarsko-socijalna vijeća koja se osnivaju ponajprije na nacionalnoj i županijskoj razini, a nekoliko ih je osnovano  na razini grada.

Gospodarsko-socijalno vijeće RH (GSV) osnovano je radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenih djelatnosti u cilju zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihova usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike (članak 285. Zakona o radu). Djelatnost GSV-a temelji se na ideji trostrane suradnje Vlade Republike Hrvatske, sindikata i udruga poslodavaca, na rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema.

Gospodarsko-socijalno vijeće  sastavljeno je od predstavnika Vlade, udruga poslodavaca više razine (Hrvatska udruga poslodavaca) te udruga sindikata više razine (pet sindikalnih središnjica), za koje je odgovarajućim zakonom ili drugim aktom utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete o načinu određivanja zastupljenosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Vlada i socijalni partneri imaju jednak broj predstavnika, a svaki predstavnik ima zamjenika. GSV ima  predsjednika i dva dopredsjednika  Vijeća koje članovi Vijeća imenuju na vrijeme od godinu dana, naizmjenično iz redova predstavnika Vlade RH, sindikata  i poslodavaca u Vijeću.

Mišljenja Gospodarsko-socijalnog vijeća možete pronaći ovdje.

  
Kratak pregled razvoja

Prvo Gospodarsko-socijalno vijeće u Hrvatskoj osnovano je 21. siječnja 1994. godine (Osnovni tekst Sporazuma o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Gospodarsko-socijalnoga vijeća). Mogućnost osnivanja Gospodarsko-socijalnog vijeća utvrđena je Zakonom o radu - prvi put 1996. godine, ali i Zakonom o radu iz 2010. Međutim, Gospodarsko-socijalno vijeće bilježi kontinuitet u radu tek od potpisivanja Sporazuma o osnivanju GSV-a 2000. godine između socijalnih partnera (pet sindikalnih središnjica i Hrvatske udruge poslodavaca) i Vlade RH. Godine 2001. potpisan je i Aneks Sporazuma koji je utvrdio mogućnost osnivanja i gospodarsko-socijalnih vijeća na nižim razinama.

Kontinuitet je trajao do 2010. godine kada su potkraj svibnja sindikalne središnjice istupile iz GSV-a nakon što je Vlada RH samoinicijativno, bez konzultacija sa socijalnim partnerima, u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o radu (članak 262.) radi ograničavanja produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima. Tijekom narednih deset mjeseci Vlada je, zbog sindikalne akcije i prikupljenih potpisa potpore za raspisivanje referenduma o zadržavanju navedene odredbe Zakona o radu, povukla prijedlog izmjena zakona iz procedure. Potkraj 2010. godine socijalni partneri i Vlada RH započeli su izradu novog Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća i drugih pratećih dokumenata usvojenih i potpisanih u ožujku 2011. godine.
Nakon parlamentarnih izbora (prosinac 2011. g.) nova Vlada inzistira na potpisivanju novog Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća koji je gotovo identičan prethodnome (osim izmjena dijelova koji se odnose na bivši Ured za socijalno partnerstvo RH, koji, novim ustrojem uprave, postaje Samostalna služba za socijalno partnerstvo u sklopu Ministarstva rada i mirovinskog sustava), a potpisan je 3. veljače 2012. godine.
Gospodarsko-socijalno vijeće donosi svoj Poslovnik  i godišnji Program  rada  u sklopu kojih se pobliže određuje način i sadržaj  rada GSV-a i njegovih radnih tijela.

 

Povjerenstva Gospodarsko-socijalnog vijeća

Povjerenstva GSV-a osnivaju se kao stalna tripartitna stručna tijela Vlade RH i socijalnih partnera koja sudjeluju u oblikovanju javnih politika za područja za koja su osnovana, prate realizaciju javnih politika i primjenu propisa, te daju prijedloge za njihovo unapređenje. Povjerenstva usklađuju različita interesna pitanja radi postizanja društvenog konsenzusa kao jamstva poštivanja usvojenih propisa, te kao jamstva općega društvenog napretka.
Povjerenstva GSV-a raspravljaju i utvrđuju mišljenja o prijedlozima javnih politika (usklađivanje gospodarske, socijalne i razvojne politike) i propisa koji su im dostavljeni prema Programu rada GSV- a, ali i na vlastitu inicijativu.

Gospodarsko-socijalno vijeće ima pet povjerenstava:

  1. Povjerenstvo za politiku plaća, porezni sustav i životni standard;
  2. Povjerenstvo za socijalnu politiku;
  3. Povjerenstvo za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada;
  4. Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava;
  5. Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene.

Mišljenja povjerenstava Gospodarsko-socijalnog vijeća možete pronaći ovdje.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom