SSSH

PočetnaRadnička pravaKolektivno pregovaranje

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Kolektivno pregovaranje

 • kolektivni ugovor sklapa se između sindikata i poslodava (ili udruge poslodavaca) i primjenjuje se na sve radnike zaposlene na području za koje se sklapa kolektivni ugovor (najčešće poduzeće ili sektor djelatnosti);
 • kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze stranaka koje sklapaju taj ugovor, a može sadržavati pravna pravila kojima se uređuju sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja radničkog vijeća, pitanja socijalnog osiguranja i druga pitanja iz radnih odnosa ili u svezi s njim;
 • odbor sindikata za kolektivne pregovore sastavljen je od zastupnika sindikata, ako je na području za koji se sklapa kolektivni ugovor zastupljeno više sindikata ili sindikata više razine; o broju članova i sastavu pregovaračkog odbora odlučuju sindikati sporazumno, a ako ne postignu sporazum, odluku o tome donosi GSV odnosno ministar ako GSV nije utemeljeno; odbor može imati najmanje tri, a najviše devet članova, osobe koje sudjeluju u kolektivnom pregovaranju moraju imati pisanu punomoć;
 • kolektivni ugovor obvezuje osobe koje su ga sklopile, sve koje su u vrijeme sklapanja bile ili su naknadno postale članovi udruge koja je sklopila kolektivni ugovor, te sve osobe koje su pristupile kolektivnom ugovoru i osobe koje su naknadno postale članovi udruge koja je pristupila kolektivnom ugovoru;
 • kolektivni ugovor sklapa se u pismenom obliku; na neodređeno ili određeno (ne duže od pet godina) vrijeme;
 • ako kolektivnim ugovorom nije drukčije određeno, nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje se primjenjuje do sklapanja novog kolektivnog ugovora, kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu;
 • kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme može se otkazati, a kolektivni ugovor na određeno vrijeme samo ako je mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom;
 • otkazni razlozi i rokovi moraju biti ugovoreni kolektivnim ugovorom, ako otkazni rok nije ugovoren on iznosi tri mjeseca;
 • svaki kolektivni ugovor i svaka njegova promjena mora se dostaviti, ovisno o području primjene, ministarstvu ili uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada;
 • kolektivni ugovori se i javno objavljuju sukladno načinu objave kojeg propisuje ministar nadležan za rad;
 • ministar može, na prijedlog stanke kolektivnog ugovora, proširiti primjenu kolektivnog ugovora na stranke koje nisu sudjelovale u njegovu sklapanju; ministar može ovu odluku donijeti ako iz procjene učinaka proizlazi javni interes za proširenje kolektivnog ugovora i ako se procjenom učinaka utvrđuje da su kolektivni ugovor sklopili sindikati koji imaju najveći broj članova i udruga poslodavaca koja ima najveći broj radnika, na području na kojem se isti proširuje:

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom