SSSH

PočetnaRadnička pravaRadničko suodlučivanje

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Radničko suodlučivanje

 • radnici kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u svezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima;
 • radnici imaju pravo na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem izabrati radničko vijeće koje će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa;
 • postupak utemeljenja radničkog vijeća pokreće se na prijedlog sindikata ili najmanje 10 posto zaposlenih kod određenog poslodavca;
 • radničko vijeće bira se na izborno razdoblje od četiri godine, a izbori se najčešće održavaju u razdoblju od ožujka do svibnja;
 • pravo birati i biti izabran imaju svi radnici zaposleni kod poslodavca osim članova upravnih i nadzornih organa poslodavaca i članova njihovih obitelji;
 • liste kandidata predlažu sindikati ili skupina radnika koju podržava najmanje 20 posto radnika zaposlenih kod poslodavca;
 • radničko vijeće štiti i promiče interese radnika savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem o važnim pitanjima za položaj radnika;
 • radničko vijeće pazi da li poslodavac uredno i točno ispunjava obveze glede obračunavanja i uplate doprinosa;
 • radničko vijeće ne smije sudjelovati u pripremanu ili ostvarivanju štrajka, isključenja s rada ili druge industrijske akcije, niti se smije na bilo koji način miješati u kolektivni radni spor koji može dovesti do takve akcije;
 • poslodavac je dužan najmanje svaka tri mjeseca obavijestiti radničko vijeće o stanju i rezultatima poslovanja, te organizaciji rada, očekivanom razvoju poslovnih aktivnosti i njihovom utjecaju na gospodarski i socijalni položaj, kretanja i promjene u plaćama, obujmu i razlozima prekovremenog rada, o broju i vrsti zaposlenih radnika, strukturi te razvoju i politici zapošljavanja, zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu i mjerama za poboljšanje uvjeta rada;
 • poslodavac je obvezan savjetovati se s radničkim vijećem prije donošenja odluke o pravilniku o radu, planu, razvoju i politici zapošljavanja, premještaju i otkazu, mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, uvođenju nove tehnologije, te promjenama u organizaciji i načinu rada, planu godišnjih odmora, rasporedu radnog vremena, noćnom radu, programu zbrinjavanja viška radnika, prijenosu poduzeća, dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti;
 • poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o: otkazu članu radničkog vijeća, kandidatu za člana radničkog vijeća, te članu izbornog odbora u razdoblju od tri mjeseca nakon utvrđivanja izbornih rezultata; otkazu radnika kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti; otkazu radniku osobi s invaliditetom; otkazu radniku starijem od šezdeset  godina; otkazu predstavniku radnika u organu poslodavca; uvrštavanju osoba iz članka 71. ZOR-a u program zbrinjavanja viška radnika; prikupljanju, obrađivanju, korištenju i dostavljanju trećim osobama podataka o radnicima i imenovanju osobe koja je ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci prikupljaju, obrađuju i koriste sukladno zakonu;
 • ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća osim prava na imenovanje predstavnika radnika u organ poslodavca;
 • radničko vijeće može tužiti i biti tuženo, ne može imati vlastitu imovinu, radničko vijeće niti njegovi članovi ne odgovaraju građansko-pravno za odluke koje ono donosi;
 • dva puta godišnje moraju se održati skupovi radnika radi obavještavanja i rasprave o stanju i razvoju poslodavca, te radu radničkog vijeća; skupove radnika saziva  radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, skup je dužan sazvati poslodavac;
 • u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor ili dr.), te u javnoj ustanovi, jedan član takvog organa, odnosno jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće ili dr. tijelo) mora biti predstavnik radnika kojeg imenuje i opoziva radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom