loading

Prikaz izmjena i dopuna Zakona o radu

Donosimo kratki prikaz izmjena i dopuna u Zakonu o radu

RAD NA ODREĐENO (ČL. 12., 13.)
Rad na određeno može trajati tri godine, a sa istim radnikom se mogu sklopiti samo tri uzastopna ugovora (iznimka su agencijski i sezonski rad).
Za svaki ugovor na određeno mora se navesti objektivni razlog za njegovo sklapanje.
Razdoblje od 3 godine prekida se ako je između ugovora prekid od 3 mjeseca (dosad 2).
Nakon isteka 3 godine ili isteka 3 ugovora, ugovor na određeno može se ponovno sklopiti tek nakon 6 mjeseci. Uključeni su i povezani poslodavci.
Radnik koji najmanje 6 mjeseci radi kod poslodavca na određeno vrijeme može zatražiti sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA (ČL. 17., 17.a, 17.b., 17.c)
Uz rad na izdvojenom mjestu rada (dom radnika ili drugo dogovoreno mjesto), uvodi se i novi institut rada na daljinu: mjesto rada određuje sam radnik i može biti promjenjivo.
Pravo na troškove: Samo radnici s ugovorom za izdvojeno mjesto rada, kad je takav rad ugovoren kao stalan ili traje duže od 7 dana u mjesecu (visina troška navodi se u ugovoru o radu ili kolektivnom ugovoru i moguće je ugovoriti povoljnije). Neoporezivi iznos je 3,98 EUR po danu, a najviše do 66,37 EUR mjesečno.
Izvanredne okolnosti: Radnik može bez izmjene ugovora obavljati rad od kuće do 30 dana.
Zaštita na radu: Olakšana za rad na izdvojenom mjestu rada, a kod rada na daljinu poslodavac dužan dati samo pisane upute.
Trudnoća, roditeljske obveze prema djetetu do 8 godina, dijagnosticirana bolest ili invaliditet i pružanje osobnoj skrbi teško bolesnoj osobi razlozi su zbog kojih radnik može zatražiti od poslodavca privremeni rad od kuće.

PRIVREMENO UPUĆIVANJE U INOZEMSTVO (ČL. 18.)
Ako traje kraće od četiri tjedna ne mora se sklapati dodatak ugovora, ali poslodavac je dužan dostaviti radniku pisanu informaciju sa svim traženim podacima.

DODATAN RAD RADNIKA (ČL. 18a., 18.b, 18.c, 26.)
Dosad: moguć u fondu od 8 sati tjedno do 180 sati godišnje, sada 8 sati tjedno bez godišnjeg ograničenja
Iznimno moguće raditi i do 16 sati tjedno uz pristanak radnika, ako je raspored radnog vremena utvrđen kao nejednak i ako se u 4 mjeseca uprosječi na 8 sati.
Više nije potrebna suglasnost matičnog poslodavca/aca, samo obavijest, ali poslodavac može zatražiti prestanak takvog rada zbog zakonske zabrane natjecanja ili zato što dolazi do kolizije rasporeda radnog vremena (radnik ima 3 dana da prilagodi radno vrijeme kod drugog poslodavca).
Poslodavac kod kojeg radnik radi dodatno mora omogućiti korištenje godišnjeg odmora u isto vrijeme kad ga radnik koristi kod matičnog poslodavaca.
Matični poslodavac radniku koji radi u dodatnom radu ne smije naložiti prekovremeni rad bez izjave pristanka na takav rad, osim u slučaju više sile.

KORIŠTENJE RODILJNIH I RODITELJSKIH PRAVA (ČL. 36.)
Radnica ili radnik koji se vraća na posao nakon korištenja nekog prava na dopust, mora o tome obavijestiti poslodavca najmanje 30 dana prije.

PROBNI RAD (ČL. 53.)
Može trajati i dulje od šest mjeseci ako je radnik bio odsutan (npr. bolovanje ili korištenje roditeljskih prava prava), produžuje se razmjerno, ali ne može trajati dulje od ukupno godinu dana.
Za iste poslove može se ugovoriti samo jednom i ne može se ugovoriti ako se sklapa ugovor na temelju otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora.

OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD (ČL. 54.)
Ide o trošku poslodavca, po mogućnosti se odvija za vrijeme utvrđenog rasporeda radnog vremena i uračunava se u radno vrijeme.

PRAVO NA NEDOSTUPNOST (ČL. 60.a st.8.)
Poslodavac i radnik moraju voditi računa o ovom pravu, osim ako se radi o prijekoj potrebi, kada se zbog prirode posla komunikacija ne može isključiti ili kada je ugovoreno drugačije.

RAVNOTEŽA PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA (ČL. 26., 28.)
Roditelj s djetetom do 8 godina života ne smije raditi prekovremeno, u nejednakom rasporedu radnog vremena i u preraspodjeli bez izjave pristanka na takav rad (prije samo roditelj s djetetom do 3 godine života i samohrani roditelj s djetetom do 6 godina života). Radnik koji koristi pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog korištenja nekog od roditeljskih prava ne smije raditi u nejednakom rasporedu radnog vremena i u preraspodjeli bez izjave pristanka na takav rad (prekovremeni rad nije dopušten uopće). Roditelj djeteta do 8 godina života i radnik koji pruža osobnu skrb mogu zatražiti privremeno ugovaranje nepunog radnog vremena, promjenu ili prilagodbu rasporeda radnog vremena.

PLAĆENI DOPUST (ČL. 86.)
O namjeri darivanja krvi radnik je dužan, ako je moguće, obavijestiti poslodavca najmanje 3 dana unaprijed.

NEPLAĆENI DOPUST (ČL. 87.)
Za pružanje osobne skrbi radnik ima pravo na neplaćeni dopust u trajanju od 5 radnih dana godišnje (ne odjavljuje se iz obveznog osiguranja).
Poslodavac može tražiti dokaz o postojanju ozbiljnog zdravstvenog razloga koji zahtjeva skrb.

ODSUTNOST S POSLA (ČL. 87.a)
Radnik ima pravo na odsutnost s posla jedan dan u kalendarskoj godini kada je zbog obiteljske situacije hitno potrebna njegova nazočnost.
Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu moguće je utvrditi i veći broj dana.

PLAĆA (ČL. 90b, 92., 94., 95.)
Plaća se ugovara u bruto iznosu i ugovaranje plaće u neto iznosu je prekršaj.
Osnove i mjerila za isplatu plaće ne mogu biti poslovna tajna i moraju se navesti u ugovoru o radu, ako nisu utvrđena kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.
Plaća se isplaćuje najkasnije petnaestog u mjesecu (moguće ugovoriti samo ranije).
Povećanje plaće za rad nedjeljom ne može biti manje od 50%. Ako se uz rad nedjeljom radi o još nekoj okolnosti za koju radnik ima pravo na povećanu plaću, ti dodaci se zbrajaju.
Ako do prekida rada dođe zbog epidemije, potresa, poplava, ekološkog incidenta i slično (izvanredne okolnosti): naknada plaće određuje se u iznosu od 70% (moguće ugovoriti više).

RAD NAKON 65. GODINE ŽIVOTA (ČL. 112., 122., 126., 151.)
Ugovor o radu automatizmom prestaje kad radnik navrši 65. godina života i 15 godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnike drukčije ne dogovore (nije bilo izmjene).
Radnik koji u trenutku otkazivanja ima više od 65 godina nema pravo na zakonsku otpremninu ni otkazni rok, niti je potrebna suglasnost radničkog vijeća za otkaz ugovora o radu. (radnik ostvaruje pravo na otpremninu za slučaj umirovljenja).

DOSTAVA ODLUKA (ČL. 132.)
Dostava komunikacija koje nisu odluka o otkazu ugovoru i odluka iz postupka za zaštitu prava može se vršiti u elektroničkom obliku ako se mogu isprintati i spremiti i ako poslodavac može imati dokaz da su dostavljene.

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA (ČL. 134.)
Poslodavac koji zapošljava više od 75 radnika, dužan je imenovati dvije osobe različitog spola koje su ovlaštene primati i rješavati pritužbe.
Poslodavac se dužan o toj osobi savjetovati sa radničkim vijećem i o imenovanju obavijestiti radnike u roku od 8 dana. Osoba ne mora biti zaposlena kod poslodavca.

MOGUĆNOST UGOVARANJA VEĆIH PRAVA ZA ČLANOVE SINDIKATA (ČL. 192.)
Prava koja nisu propisana Zakonom o radu, odnosno materijalna prava koja se ne smatraju plaćom mogu se ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.
Visina na godišnjoj razini ne smije ne smije biti viša od dvostrukog iznosa prosječne godišnje članarine sindikata koji se pregovarali.
Prava ostvaruju članovi o kojima je sindikat obavijestio poslodavca.

KOLEKTIVNI UGOVOR (ČL. 201.)
Poslodavac je dužan radnika obavijestiti o sklapanju, izmjeni ili prestanku kolektivnog ugovora pisanim putem u roku od 15 dana.

Ilustracija: Abstract networking / Unsplash

Pratite nas

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se